Uči uz Engleski na klik

U lekcijama ćete pronaći jednostavna objašnjenja koja će vam pomoći da sa lakoćom savladate gramatiku, spremite se za test i da ono što ste naučili primetnite u govoru i u pisanoj komunikaciji.

Množina imenica u engleskom jeziku

Continue reading...

Množina imenica u engleskom jeziku Upotreba

From Engleski na klik

Množina imenica u engleskom jeziku


Upotreba


Množina imenica

Brojive imenice su imenice koje označavaju pojmove koji se mogu brojati.

·        Većina imenica oblik množine gradi dodavanjem nastavka –s imenici u jednini:

penà pens,  cloud àclouds, banana àbananas

·        Kod imenica koje se završavaju na –s, -ch, -sh, -x i –z, množinu gradimo dodavanjem nastavka

-es:

dress àdresses

church àchurches 

wish àwishes

box àboxes

quiz àquizes

·        Imenice koje se završavaju na –y ispred kog se nalazi suglasnik, menjaju –y  u  -i, a zatim im se dodaje nastavak –es za množinu:

story àstories

country àcountries

city àcities


Imenicama koje se završavaju na –y ispred kog se nalazi samoglasnik samo dodajemo nastavak

 –s za množinu

               day àdays, boy àboys, toy àtoys


·        Imenice koje se završavaju na –o ispred koga se nalazi suglasnik dobijaju nastavak –es za množinu:

potato àpotatoes

tomato àtomatoes

torpedo àtorpedoes


«izuzeci:  piano à pianos, kilo à kilos, photo àphotos

·    

    Imenice koje se završavaju na –o ispred koga se nalazi samoglalsnik dobijaju samo nastavak –s za množinu:

radioà radios

video àvideos

kangaroo àkangaroos


·        Sledećih 13 imenica koje se završavaju na –f ili –fe, menjaju –f u –v  i dobijaju nastavak –es u množini:

knife à knives (nož)                                         half à halves (polovina)                 elf à elves (vilenjak)

life à lives (život)                                              thief àthieves (lopov)

wife à wives ( supruga)                                   wolf à wolves (vuk)

leaf à leaves ( list)                                            calf à calves (tele)

shelf à shelves (polica)                                    loaf à loaves (vekna)

self àselves (ja, vlastito biće)                          sheaf à sheaves (snop)

«ostale imenice koje se završavaju na –f dobijaju samo nastavak –s u množini:

cliff à cliffs (stena), roof à roofs


·        Sledeće imenice imaju nepravilni oblik množine :

man /mæn/  à men  /men/   (muškarac )

woman /ˈwʊm.ən/à women   /ˈwɪmɪn/  ( žena )

child à children (dete)

foot à feet (stopalo)

tooth à teeth (zub)

goose àgeese (guska)

mouse àmice (miš)

louse à lice (vaš)

ox à oxen (vo)


·        U engleskom jeziku postoje imenice koje imaju isti oblik u jednini i množini:

one deer à three deer,  one sheep à ten sheep

There is a sheep in my yard. ( U mom dvorištu je ovca.)

There are five sheep in the field.ü ( Na polju je pet ovaca. )

There are five sheeps in the field. û


·        Imenice koje označavaju imena pripadnika određenih naroda a završavaju se na –se ili –ss takođe  imaju isti oblik za jedninu i množinu:

one  Chinese à two Chinese (Kinez)

one  Swiss à ten Swiss (Švajcarac)

one Portuguese à three Portuguese (Portugalac)

There is a Chinese in my sister’s class. ( U odeljenju moje sestre je jedan Kinez. )

There are many Chenese at the conference. ü ( Ima puno Kineza na konferenciji. )

There are many Cheneses at the conference.û


·        Imenice koje označavju imena stvari koja se sastoje od dva jednaka dela upotrebljavaju se samo u množini:

glasses (naočare)

pincers (klešta)

scissors (makaze)

trousers (pantalone)

The glasses are on the desk. ü (Naočare su na radnom stolu.)

The glasses is on the desk. û

·        Uz kolektivne imenice  ( collective nouns) u jednini možemo da koristimo glagol u jednini ili glagol u množini u zavisnosti od konteksta. Kada posmatramo  grupu kao celinu koristimo glagol u jednini, a kada mislimo na svakog pojedinca iz grupe onda koristimo glagol u množini:


family (porodica), staff (osoblje),  government (Vlada), police (policija), army (vojska), team (tim, ekipa), jury (porota), crew (posada)...

             The team is celebrating the success. ( Tim slavi uspeh. ) – to rade zajedno u isto vreme

             The crew are not all happy with the new rules. ( Nisu svi članovi posade zadovoljni novim               

             pravilima.)

Godine i datumi u engleskom jeziku

Kako pitati koji je datum?

Godine i datumi u engleskom jezikuKako pitati koji je datum?
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više
Množina imenica u engleskom jeziku

Upotreba

Množina imenica u engleskom jezikuUpotreba
Postavljeno, 2 years ago by Engleski na klik


Vidi više

Kontaktirajte nas engleski na klik kontakt